Treści programowe
Zapoznaj się z tym czego będą uczyć nasi prowadzący

Cel główny: przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego

Cele szczegółowe:

Słuchanie ze zrozumieniem oraz powtórzenie słownictwa

Doskonalenie umiejętności rozumienia prostych wypowiedzi ustnych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowanych wyraźnie, w standardowej odmianie języka.
Powtórzenie i utrwalenie słownictwa za następujących zakresów leksykalnych: człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, życie społeczne.

Rozumienie i przetwarzanie tekstu pisanego
Doskonalenie sprawności rozumienia prostych wypowiedzi pisemnych (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie).

Struktury językowe
Utrwalenie zasad gramatycznych oraz ćwiczenie zastosowania struktur językowych umożliwiające uczniowi posługiwanie się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych).

Tworzenie wypowiedzi pisemnej
Doskonalenie umiejętności tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej, prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, krótki list prywatny, e-mail, wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach.

Cel główny: przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego

Cele szczegółowe:

• zapoznanie z organizacją egzaminu zewnętrznego;
• kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania;
• kształtowanie umiejętności rozumienia czytanego tekstu, rzetelnej analizy i koncentracji uwagi w czasie pracy z różnorodnymi tekstami kultury; umiejętności wyszukiwania konkretnych treści, dokonywania analizy oraz syntezy, wnioskowania;
• rozwijanie umiejętności argumentowania, redagowania dłuższych i krótszych form wypowiedzi pisemnej (w tym rozprawki, przemówienia) oraz pism użytkowych;
• przypomnienie sylwetek niektórych twórców oraz wiadomości na temat epok literackich;
• usystematyzowanie wiadomości z zakresu teorii i historii literatury;
• utrwalenie problematyki wybranych lektur;
• analiza interpretacyjna utworu poetyckiego;
• doskonalenie umiejętności wyszukiwania środków stylistycznych w różnorodnych tekstach literackich oraz określania ich funkcji;
• kształtowanie umiejętności charakteryzowania dzieła kultury z zakresu literatury, malarstwa, rzeźby i architektury;
• wskazywanie kontekstów niezbędnych podczas interpretacji dzieł literackich i innych tekstów kultury;
• analizowanie, porównywanie, porządkowanie informacji zawartych w tekstach kultury;
• formułowanie problemów, analizowanie sposobów ich rozwiązania, wyciąganie wniosków;
• doskonalenie umiejętności redagowania różnorodnych form wypowiedzi poprawnych pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym;
• kształtowanie umiejętności prawidłowej komunikacji, zabierania głosu w dyskusji, wyrażania i argumentowania własnej opinii;
• rozwijanie kompetencji i zainteresowań literackich uczniów.

Cel główny: przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego

Cele szczegółowe:

1. Zapoznanie z organizacją egzaminu zewnętrznego, zasadami oceniania rozwiązań uczniowskich.
2. Doskonalenie sprawności rachunkowej.
• wykonywanie obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
• weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.
3. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
• odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.
• interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne przedstawianie danych.
• używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.
4. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.
• używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
• dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.
5. Rozumowanie i argumentacja.
• przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
• dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.
• stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.

Już od 299 zł
Start 9 listopada 2019 r

Zapisz się i zagwarantuj sobie miejsce w grupie!
Zapisz się już teraz